GÖREVLERİMİZ
Kariyer Geliştirme Ofisinin Görevleri

Karabük Üniversitesi Kariyer Geliştirme Ofisi Üniversite öğrencileri,mezunları,çalışanları ve tüm paydaşlarıyla ilgili aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Koordinatörlük kuruluş amacı doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planı, stratejik plan ve dönemsel performans göstergeleri hazırlar, Rektör Makamı veya ilgili kurulların onayından sonra uygulamasını koordine etmek

Paydaş kişi, kurum veya kuruluşlarla birlikte paydaşların kariyer gelişimine katkı sağlayan, günler, haftalar, seminer, konferans, kongre vb etkinlikler koordine etmek ve düzenlemek,

Yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyon ve bilgilendirme eğitimlerini koordine etmek.

Düzenleyeceği aktiviteler ile paydaşların potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini ve yaşamdan beklenti önceliklerini ortaya çıkarmalarına rehberlik etmek;

Genç meslek adaylarının iş arama; mesleki ve kişisel birikimlerini sunma; başarılı mülakat yapma, anlaşılır nitelikte özgeçmiş yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla konferanslar düzenlemek,

Kariyer hizmetlerinin sağlanmasında paydaşların bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için başarılı meslek sahipleri ve uzmanları öğrencilerle bir araya getirecek seminerler, çalıştaylar, paneller ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

Öğrencileri mesleki gelişimleri doğrultusunda ilgi alanlarıyla ilgili firmalarla irtibat kurarak, staj yerleri organizasyonları,  teknik ve mesleki geziler düzenlemek.

Karabük Üniversitesi öğrencilerine kariyer planlama ve geliştirme konularında çalışma programları sunmak;

Potansiyel işverenler ile etkin bağlantılar kurarak bunlara Üniversite ve öğrencilerle ilgili bilgi akışı sağlamak;

Kariyer planlama ve geliştirme ile iş alanları ve olanakları konularında araştırma yaparak güncel bilgileri sistematik olarak Üniversiteye aktarmak;

İlgili özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisi ve işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek, 

Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.